Đối với tất cả các công ty hóa chất, sản phẩm của SNF luôn t́m ra các giải pháp cho một loạt các ứng dụng và lĩnh vực:
  • kiểm soát mùi
  • chống tạo bọt
  • Superplasticisers
  • chất phân tán
  • chăm sóc nhà cửa
  • ...