Thiết bị sản xuất

SNF đầu tư phần lớn các nguồn lực tài chính của ḿnh trong việc mở rộng các tài sản sản xuất của ḿnh trên khắp thế giới. Trong ba năm qua, công suất tổng thể của SNF đă tăng hơn 50%. Vào cuối năm 2012, năng lực sản xuất SNF đă đạt 710 kt và được vượt quá 1.000 kt năm 2017 (trong hoạt động tương đương).