SNF TẠI VIỆT NAM:


- T năm 1993, đi ngũ Công Ty TNHH HÓA CHT NG DNG C.A –C.A CO.,LTD. đă là Nhà Phân Phi chính thc và duy nht ca SNF Group ti Vit Nam.

- Công ty chúng tôi đm bo cung ng toàn b các sn phm do SNF Group sn xut,vi cht lưng cao, giá bán thp.

- Xin liên h qua Hot Lines :  0903810452 - 0903180452

SNF GROUP:

http://www.snf-group.com/en/